آکادمی غواصی سیشل کیش

پارک ساحلی سیمرغ

تلفن رزرو: ٠٩٣٩٣٨٦٩٩٨٢

مديريت: ٠٩۳۴۸۶۹۵۰۵۲