خانه / مجموعه تمبر المپیک مونترال اهدایی آقای دکتر سید احمد محیط طباطبایی-رییس کمیته ملی موزه های ایران-ایکومMontreal Olympic Stamp Donated by Dr. Ahmed Tabatabaei-Chairman of the Iran-ICOM

مجموعه تمبر المپیک مونترال اهدایی آقای دکتر سید احمد محیط طباطبایی-رییس کمیته ملی موزه های ایران-ایکومMontreal Olympic Stamp Donated by Dr. Ahmed Tabatabaei-Chairman of the Iran-ICOM