همراهان موزه

همکاران

خانه شنای ایران
موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان مارکار یزد
بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده

اهدا کنندگان

خانم الهام عسگری
آقای امیر میرصادقی
آقای دکتر میرقاسم مومنی
آقای آلفرد هاوان
آقای هومن بهرامی
خانم راحله حیدری
آقای دکتر اسد رضایی
آقای روزبه طباطبایی یزدی
آقای میثم رضایی
خانم ساناز رضایی
آقای بهمن رضایی
خانم فروزان رضایی
آقای جواد کاکاوند
آقای حمید شریفیان
اقای دکتر سید میراحمد محیط طباطبایی
آقای آلفرد طهماسیان
آقای خسرو امینی
خانم مرجان طاها صاحب جمع
آقای دکتر اردشیر خورشیدیان
آقای سید محمد جواد طیبی
آقای دکتر فرهاد مرادی شهپر
آقای علی نوری
آقای مانی سیاح زاده
آقای آرش امینی
آقای جلیل کازرونی
خانم الهه یوسف خانی
دکتر آیدین مهدی زاده